top of page

INSTRUCTOR TEAM

download (1)008.jpg
Assisstant Professor
Dr. Vichian Puncreobutr
 • Grey LinkedIn Icon

Field of expertise

 Educational Administration and Strategic Management

อรวรรณ จันทร์ชลอ.jpg

Assisstant Professor
Dr Aurawan Chanchalor

 • Grey LinkedIn Icon

Field of expertise

 Educational Administration

and  School Administration

panida-portrait-2021.jpg

Dr.Panida KLosawat

 • Grey LinkedIn Icon

Field of expertise

 Educational Administration

and  Supervision

Picture1.png

Dr.Nungnush Suwanaruji

 • Grey LinkedIn Icon

Field of expertise

 Educational Administration

and  School Administration

Dr Malee.jpg

Dr.Malee Dhammasiri 

 • Grey LinkedIn Icon

Field of expertise

 Educational Administration

and  School Administration

DSC_2307.jpg

Dr.Annop Pothisook

 • Grey LinkedIn Icon

Field of expertise

 Educational Administration

Policy Formulation &  Management

ตาก90559 01.jpg

Assocociate Professor
Dr.Suphak  Pibool

 • Grey LinkedIn Icon

Educational Research, Measurement  and Evaluation, Strategic Management

พงเทพ.jpg
Assisstant Professor
Dr. Pongthep Jiraro
 • Grey LinkedIn Icon

Educational Research, Measurement  and Evaluation

Dr Poonsuk.jpg
Assisstant Professor
Dr. Poonsuk Kitratporn
 • Grey LinkedIn Icon

Curriculum and Learning Management, Strategic Management

Dr Ubon.jpg
Assisstant Professor
Dr. Ubol Dhanesschaiyakup
 • Grey LinkedIn Icon

Curriculum and Learning Management, Teaching English

Dr Boonrueng.jpg

Assocociate Professor
Dr.Boonrueng Chunsuvimol

 • Grey LinkedIn Icon

Curriculum and Learning Management, Teaching English

download01.png
 • Grey LinkedIn Icon

Meet The Team

Sphere on Spiral Stairs

สมรรถนะผู้สอนหลักสูตรปริญญาเอก

1. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา
2. มีภาวะผู้นำทางวิชาการ
3. มีความสามารถด้านการออกแบบและจัดการเรียนรู้
4. มีทักษะด้านการวิจัยทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา
5. มีสมรรถนะในการออกแบบและสร้างสรรค์งานด้านการบริการทางวิชาการ
     (เป็นคณะกรรมการทางวิชาการให้กับองค์กรต่างๆ ออกแบบโครงการฝึกอบรม  ผลิตหนังสือ-ตำราทางวิชาการ เขียนบทวามเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อบริการทางวิชาการ)
6. สามารถบูรณาการการวิจัยและบริการทางวิชาการกับการจัดการเรียนรู้
7. มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจ เอื้ออาทรต่อศิษย์

bottom of page